Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Việt T1 - 2018, TP.HCM

 

STT Môn Học Khai Giảng Giờ Học Ngày Học  Thời Lượng Học Phí
       TIẾP THỊ, PR, SỰ KiỆN
 1  Quản Trị Tiếp Thị  08/1  18h - 21h  2,4  12 giờ  4,000,000
 2  Quản Trị Tiếp Thị  09/1  18h - 21h  3,5  12 giờ  4,000,000
 3  Truyền Thông&Âm Nhạc  08/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 4  Truyền Thông&Âm Nhạc  09/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       KINH DOANH
 5  KD Retail  15/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 6  KD Horeaca  16/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH
 7  Tài Chính DN Vừa và Nhỏ  22/1  18h-21h  2,4  12 giờ  4,000,000
 8  Quản Trị Rủi Ro  23/1  18h-21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       NHÂN SỰ
 9  Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại  22/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 10  Đánh Giá Nhân Sự  23/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       QUẢN LÝ DỰ ÁN
 11  Quản Lý Dự Án Đầu Tư  29/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 12  Quản Lý Dự Án Đầu Tư  30/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       ĐẦU TƯ
 13  Thủ Thuật Ngoại Hối  NA  NA NA 6 giờ 2,000,000
 14  Thủ Thuật Ngoại Hối  NA  NA NA 6 giờ 2,000,000
Joomla Templates - by Joomlage.com