STT Môn Học Khai Giảng Giờ Học Ngày Học  Thời Lượng Học Phí
       TIẾP THỊ, PR, SỰ KiỆN
 1  Quản Trị Tiếp Thị  08/1  18h - 21h  2,4  12 giờ  4,000,000
 2  Quản Trị Tiếp Thị  09/1  18h - 21h  3,5  12 giờ  4,000,000
 3  Truyền Thông&Âm Nhạc  08/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 4  Truyền Thông&Âm Nhạc  09/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       KINH DOANH
 5  KD Retail  15/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 6  KD Horeaca  16/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH
 7  Tài Chính DN Vừa và Nhỏ  22/1  18h-21h  2,4  12 giờ  4,000,000
 8  Quản Trị Rủi Ro  23/1  18h-21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       NHÂN SỰ
 9  Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại  22/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 10  Đánh Giá Nhân Sự  23/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       QUẢN LÝ DỰ ÁN
 11  Quản Lý Dự Án Đầu Tư  29/1  18h - 21h  2,4  6 giờ  2,000,000
 12  Quản Lý Dự Án Đầu Tư  30/1  18h - 21h  3,5  6 giờ  2,000,000
       ĐẦU TƯ
 13  Thủ Thuật Ngoại Hối  NA  NA NA 6 giờ 2,000,000
 14  Thủ Thuật Ngoại Hối  NA  NA NA 6 giờ 2,000,000
Stt Môn Học Khai Giảng Giờ Học Ngày Học Thời Lượng Học Phí
MANAGEMENT
1  Leadership&Teambuilding 04/12 9h - 17h 2,3 12 giờ 8,000,000
2  Essentials of Business 04/12 9h - 17h 2,3 12 giờ 8,000,000
3  Women & Leadership 04/12 18h - 21h 2,3 6 giờ 2,000,000
 SALES, MARKETING, PR
4  Negotiation Skills 06/12 9h - 17h

4,5

12 giờ 8,000,000
5  Power of Relationships 08/12 9h - 17h 6 6 giờ 4,000,000
FINANCE AND ACCOUNTING
6  Finance-Middle Small Buz 06/12 9h - 17h 4,5 12 giờ 8,000,000
Stt Môn Học Khai Giảng Giờ Học Ngày Học Thời Lượng Học Phí
HỘI NHẬP THẾ GiỚI ÂM NHẠC
1  Âm Nhạc Tổng Hợp 06/12 18h-20h 4  8 giờ 1,600,000
2  Âm Nhạc Tổng Hợp 08/12 18h-20h 6 8 giờ 1,600,000
ÂM NHẠC SỐ
3  Âm Nhạc Vi Tính 04/12 18h-20h 2 8 giờ 1,600,000
4  Âm Nhạc Vi Tính 06/12 18h-20h 4  8 giờ 1,600,000
ÂM NHẠC & BIỂU DIỄN
5  Guitar Hiện Đại 04/12 18h-20h 2  8 giờ 1,600,000
6  Guitar Hiện Đại 05/12 18h-20h 3  8 giờ 1,600,000
7  Guitar Hiện Đại 06/12 18h-20h 4  8 giờ  1,600,000
8  Guitar Hiện Đại 07/12 18h-20h 5 8 giờ 1,600,000
9  Guitar Hiện Đại 08/12 18h-20h 6 8 giờ 1,600,000
ÂM NHẠC & PHÒNG THU
10  Kỹ Thuật Phòng Thu ComingSoon     ComingSoon  
Joomla Templates - by Joomlage.com